Algemene voorwaarden

laatste aanpassing: 23/11/2021- versie 1.0
Dit zijn de algemene voorwaarden (hierna: “Algemene Voorwaarden”) van Leen Verbeiren met als handelsnaam “Leentjes”, onderneming van natuurlijk persoon gevestigd te Peisegemstraat 2, 1785 Merchtem en ingeschreven in de K.B.O onder nummer 0727.574.630.

Artikel 1 – Toepassingsgebied
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, elke offerte en elke tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot de producten en/of diensten die wij aanbieden aan professionele en particuliere klanten (hierna: de “Klant”). Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de Klant, tenzij partijen anders en schriftelijk overeenkomen.

Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde producten en/of diensten indien expliciet aangegeven in de offerte of bestelbon. Indien er een tegenstrijdigheid zou zijn tussen de aanvullende voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.

De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is steeds beschikbaar op onze website via volgende link: www.leentjes.be/algemene-voorwaarden/

Artikel 2 – Offertes
Onze offertes zijn louter indicatief en vrijblijvend en vervallen indien de Klant ze niet binnen 14 kalenderdagen aanvaardt. Offertes krijgen pas rechtsgeldigheid als overeenkomst door ondertekening en terugzending van de offerte door de Klant en daaropvolgende bevestiging van de offerte door ons aan de Klant.

Indien wij jou om de betaling van een voorschot verzoeken, beschouwen we de opdracht pas als aanvaard na integrale betaling van het voorschot.

Artikel 3 – Prijs en betaling
Offertes en aanbiedingen vermelden alle prijzen inclusief BTW en exclusief eventuele te maken kosten, zoals bijvoorbeeld verplaatsings- of overnachtingskosten tenzij anders aangegeven.

Al onze facturen zijn betaalbaar binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij de factuur een andere vervaldatum bepaalt. Indien wij een voorschot vragen zullen wij onze diensten pas aanvatten na ontvangst van het voorschot.

Voor iedere vertraging in de betaling is de Klant vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 1% per begonnen maand waarbij elke begonnen maand geldt als een volledige maand en onverminderd eventuele schadevergoeding en kosten. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 50 euro als schadebeding, dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en bovenop de hoofdsom, de verwijlinteresten, innings-, aanmanings-, vervolgingskosten en onkosten als gevolg van tijdverlies en gerechtelijke of juridische kosten. Dit schadebeding doet geen afbreuk aan de verplichting de verwijlintresten te betalen.

Indien de Klant niet akkoord gaat met een factuur, moet hij ons hierover informeren binnen 5 kalenderdagen na factuurdatum en de redenen aangegeven voor de betwisting. Na deze periode is de betwisting onontvankelijk.

Bij niet-betaling van de factuur binnen de voorziene termijn en indien onze ingebrekestelling zonder gevolg blijft, behouden wij ons het recht voor om de uitvoering van onze diensten op te schorten tot op het moment waarop de Klant alle facturen heeft betaald. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan in dat geval. Indien na een tweede ingebrekestelling de Klant in gebreke blijft te betalen, behouden wij ons het recht voor om van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een deel van of de volledige overeenkomst te beëindigen, door melding aan de Klant via een schriftelijke kennisgeving. De Klant blijft in dat geval gehouden om de reeds geleverde diensten en gemaakte kosten te betalen alsook het voorschot.

Artikel 4 – Onze diensten
Wij verbinden ons ertoe om onze diensten met alle redelijke bekwaamheid en zorg te leveren, in overeenstemming met de professionele standaarden die gelden in sector voor wat betreft het maken van kwalitatieve digitale beelden en in overeenstemming met de huidige A.V., de offerte en alle toepasselijke wetten.

Voorafgaand aan elke reportage nemen wij contact op met jou om de reportage en eventueel dagverloop te bespreken. De duur van de reportage is steeds opgenomen in de offerte. Indien de Klant op de dag zelf extra uren wil bijboeken dan factureren we deze aan de gebruikelijke tarieven.

In geval een reportage langer duurt dan 4 uur, dient de Klant kosteloos een maaltijd en dranken te voorzien.

Artikel 5 – Levering van de beelden

Na elke reportage maken wij uit alle gemaakte beelden een selectie. Wij behouden ons het recht voor om alle beelden of een selectie ervan in onze eigen stijl te bewerken, waarbij we zo maximaal mogelijk rekening houden met de vereisten die de Klant vooropstelt. Wij behouden ons daarbij het recht voor om, alles wat bij een opdracht niet uitdrukkelijk omschreven is, naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

Alle door ons gemaakte beelden zullen binnen 4 weken na de reportage (tenzij anders overeengekomen), via een persoonlijke downloadlink en in JPEG-formaat (hoge resolutie) naar de Klant worden verzonden. Nadien bewaren wij de beelden offline gedurende minstens 60 dagen. Na deze periode is het niet meer mogelijk voor de Klant om een kopie te bekomen van de beelden.

Indien de Klant na de levering nog bijkomende bewerkingen vraagt, zullen wij deze uitvoeren in onze eigen stijl en afzonderlijk factureren aan het gebruikelijke uurtarief.

Het aantal geleverde beelden kunnen we niet op voorhand bepalen, dit is afhankelijk van de duur van de reportage, de weersomstandigheden,…

Artikel 6 – Intellectuele eigendom en gebruiksrecht
Alle intellectuele eigendomsrechten verbonden aan producten of diensten die wij ontwikkelen in opdracht van de Klant, blijven onze exclusieve eigendom. Op het ogenblik dat de Klant de factuur met betrekking tot de opdracht volledig heeft betaald, verkrijgt de Klant evenwel een niet-exclusief en niet- overdraagbaar gebruiksrecht op de producten of diensten die specifiek voor de Klant zijn gemaakt.

In geval van reportages voor persoonlijke doeleinden (bv. huwelijk, privé-feest,…) heeft de Klant het recht om de aangeleverde beelden in gelijk welk formaat te (laten) printen door een drukker van zijn keuze en te gebruiken voor persoonlijke doeleinden.
Wanneer de beelden werden gemaakt voor commerciële doeleinden zoals reclame, folders, advertenties of andere vormen van publiciteit (online dan wel offline) kan de Klant deze enkel gebruiken voor de doeleinden, in de vorm, in de mediakanalen en binnen het territorium zoals bepaald in de offerte en/of opdrachtbevestiging. Bij gebreke aan overeenkomst in deze zin, behouden wij ons het recht voor om ons te verzetten tegen het gebruik van de foto’s door de Klant tot partijen overeenstemming hebben bereikt.

Het is de Klant in geen geval toegestaan om de door ons gemaakte beelden te bewerken (bv. door het gebruik van filters, “croppen”,…) zonder onze uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming. Het louter samenstellen van een album op basis van de aangeleverde beelden en het (laten) printen ervan voor persoonlijke doeleinden maakt geen schending uit van dit artikel.
Wij behouden ons het recht voor om de aan de Klant aangeleverde beelden, zelf te publiceren (online of offline) ter promotie van onze werkzaamheden, tenzij de Klant voor aanvang van de reportage aangeeft dat hij zich hiertegen verzet. De Klant verbindt zich ertoe om andere tijdens de reportage aanwezige personen hierover te informeren voorafgaand aan de reportage.

Elk niet-overeengekomen gebruik door de Klant van de beelden maakt een inbreuk uit op ons auteursrecht. Bij inbreuk op het auteursrecht door de Klant, erkennen en aanvaarden partijen de geldigheid van de SOFAM-tarieven onverminderd de vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

Artikel 7 – Annulering en overmacht
In geval van annulering van een opdracht door de Klant, geldt volgende regeling:
• Annulering 24 uur voor aanvang van de reportage: minimum 50% van de overeengekomen
prijs;
• Annulering 48 uur op voorhand: minimum 25% van de overeengekomen prijs.

In geval van ziekte door ons op de afgesproken datum zullen we samen met de Klant bekijken of de fotosessie kan worden verplaatst en/of we een gelijkwaardige vervanging kunnen voorzien door een fotograaf die dezelfde stijl hanteert. Indien dit niet mogelijk is (bv. evenement, huwelijk) betalen wij het volledige bedrag terug.

In geval van ziekte door de Klant op de afgesproken datum zullen we samen met de Klant bekijken of de fotosessie kan worden verplaatst. Indien dit niet mogelijk is (bv. evenement, huwelijk) is de Klant het voorschot verschuldigd.
In geval de weersomstandigheden een geplande reportage niet toelaten, spreken wij in onderling overleg een nieuwe datum af waarop de reportage kan ingepland worden uiterlijk binnen 3 maand na de eerste datum.

Artikel 8 – Herroepingsrecht
De Klant-consument heeft het recht om, in geval van een overeenkomst op afstand, de overeenkomst zonder redenen te herroepen binnen 14 kalenderdagen na afsluiten ervan. Dit herroepingsrecht vervalt indien de overeenkomst al volledig en met de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Klant-consument is uitgevoerd.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant-consument ons hierover schriftelijk informeren door gebruik te maken van het formulier beschikbaar via volgende link dat de Klant- consument per mail info@leentjes.be of per post kan overmaken aan ons.

Wij zullen de eventueel reeds betaalde bedragen terugbetalen binnen 14 kalenderdagen nadat de Klant-consument ons heeft geïnformeerd over de herroeping. De terugbetaling zal via dezelfde betalingswijze gebeuren dan de oorspronkelijke transactie.

Artikel 9 – Garanties en aansprakelijkheid
In geval van technische problemen met het fotografeermateriaal of bij een ongeluk of voorval tijdens de reportage waardoor wij de opdracht niet kunnen verderzetten, betalen wij alle reeds betaalde bedragen terug aan de Klant.

Onze aansprakelijkheid met betrekking tot directe schade zal steeds beperkt zijn tot herstel in natura door het aanbrengen van verbeteringen, het opnieuw presteren van de te leveren diensten en/of het leveren van de producten.

Wij zijn nooit aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade, zoals verlies van inkomsten, vorderingen van derden, verlies van gegevens, zelfs indien wij op de hoogte zijn gebracht van de mogelijkheid van het ontstaan van dergelijke schade.
Onze contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid zal in alle gevallen beperkt zijn tot vijftig procent (50%) van de door ons in het kader van de schadeverwekkende diensten en/of producten aan de Klant gefactureerde en effectief betaald gekregen bedragen.

Artikel 10– Privacy
Leen Verbeiren met als handelsnaam Leentjes gevestigd te Peisegemstraat 2, 1785 Merchtem en ingeschreven in de K.B.O onder nummer 0727.574.630 is de Verwerkingsverantwoordelijke die de persoonsgegevens van de Klant zal verwerken conform de Privacy Policy beschikbaar via volgende link: www.leentjes.be/privacy-beleid.

Artikel 11 – Overige bepalingen
Deze Algemene Voorwaarden vormen samen met de offerte of bestelbon de volledige overeenkomst tussen de klant en ons, met betrekking tot de erin opgenomen materie.

Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou(den) zijn, dan zal deze clausule geacht worden te kunnen afgescheiden worden van deze Algemene Voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden.
Ingeval van klachten over onze dienstverlening kan de Klant ons steeds contacteren per mail (info@leentjes.be). Wij streven ernaar om klachten binnen een termijn van 7 werkdagen te behandelen.

Artikel 12 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
Het Belgische recht is van toepassing op alle geschillen die verband houden met of die voortvloeien uit onze offertes en/of overeenkomsten.

Partijen komen overeen om te goeder trouw en onverwijld te proberen geschillen of claims die voortvloeien uit of verband houden met deze Algemene Voorwaarden of offerte zo snel mogelijk op te lossen door middel van onderhandelingen tussen hen. Als er binnen dertig (30) dagen na de kennisgeving van het geschil door de klager aan de andere partij geen oplossing wordt gevonden, kan elke partij de zaak aanhangig maken bij de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van onze maatschappelijke zetel, die exclusief bevoegd is.

Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. Meer informatie hierover is beschikbaar via de website van de betrokken dienst.