Privacybeleid

laatste aanpassing: 23/11/2021 v 1.0

Deze “Privacyverklaring” regelt de verwerking van jouw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: Leen Verbeiren, onderneming van natuurlijk persoon met als handelsnaam “Leentjes” gevestigd te Peisegemstraat 2, 1785 Merchtem en ingeschreven in de K.B.O onder nummer 0727.574.630. (hierna: “Leentjes”).

Lees deze Privacyverklaring aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe wij jouw persoonsgegevens verwerken. Door onze website toegankelijk via volgende link: www.leentjes.be (hierna: “de Website”) te bezoeken of te gebruiken, door de aankoop van producten of het beroep doen op de diensten aangeboden door ons en/of door ons te contacteren, verklaar je kennis te hebben genomen van deze Privacyverklaring.

Wij stellen ons aan de hand van deze Privacyverklaring in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

1 Welke persoonsgegevens verwerken we?
Onder ‘gegevensverwerking’ wordt verstaan: elke mogelijke bewerking die op persoonsgegevens wordt uitgevoerd, zoals verzamelen, gebruiken, ordenen, bewaren, wijzigen, actualiseren, opvragen, raadplegen, verspreiden, archiveren, wissen, beheren, vernietigen of meedelen.

Indien je ons contacteert (b.v. per mail, telefoon, contactformulier,…) zullen wij de persoonsgegevens verwerken die je ons zelf overmaakt.

Wanneer je ons inschakelt voor een reportage, kunnen wij volgende persoonsgegevens verwerken: jouw adres -en contactgegevens (email en telefoon), facturatiegegevens, je bankrekeningnummer, het adres van de locatie waar de reportage doorgaat, foto en/of videomateriaal genomen tijdens de reportage en elk ander persoonsgegeven dat je met ons zou delen.
Daarnaast kunnen wij ook volgende persoonsgegevens verwerken van prospecten waaronder mogelijke partners of leveranciers: contactgegevens (naam, email, telefoon,…).

2 Wat zijn de doeleinden en rechtsgrond voor de verwerking?
We verwerken jouw persoonsgegevens om:

  • Je vraag te kunnen beantwoorden op basis van jouw toestemming dan wel de uitvoering van een overeenkomst waarom je hebt verzocht;
  • Het afhandelen van jouw betaling op basis van de uitvoering van een overeenkomst;
  • Verzenden van onze nieuwsbrief op basis van jouw toestemming;
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de overeenkomst te kunnen uitvoeren;
  • Om goederen en diensten bij je af te leveren op basis van de uitvoering van de overeenkomst;
  • Om jou te kunnen contacteren teneinde een potentiële samenwerking te bespreken, jou een offerte te kunnen voorstellen, jou een aanbieding te kunnen doen,… op basis van ons gerechtvaardigd belang.

Je bent niet verplicht om jouw persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk is wanneer je de verwerking weigert.

3 Hoe beveiligen we jouw persoonsgegevens? 

We hebben voldoende technische en organisatorische maatregelen getroffen om een veilige verwerking van jouw persoonsgegevens te garanderen waaronder maar niet beperkt tot: het beveiligen van de toegang tot onze IT-systemen en applicaties met een sterk wachtwoord, maken van back-ups, anti-virus,… 

Deze maatregelen stemmen overeen met de aard van de persoonsgegevens en zijn evenredig met de mogelijke ernst van het risico. Het risico op accidentele of ongeoorloofde vernietiging, verlies, wijziging of toegang tot en enige andere ongeoorloofde verwerking van de gegevens is tot een minimum beperkt. 

Jammer genoeg kan geen enkel risico volledig worden vermeden. Indien ongeoorloofde toegang wordt verkregen tot onze IT-systemen dan zullen we onmiddellijk alle mogelijke maatregelen treffen om de schade aan en/of de diefstal van de gegevens tot een minimum te beperken en de betrokken partijen te informeren. 

4 Het verkopen of doorgeven van gegevens aan derde partijen 

Wij zullen jouw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals omschreven in deze Privacyverklaring, of op basis van een wettelijke verplichting of in geval van jouw voorafgaande en expliciete toestemming. 

In bepaalde gevallen kan het voorkomen dat wij jouw persoonsgegevens op basis van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Wij zullen in redelijkheid trachten jou op voorhand hierover te informeren, tenzij dit aan wettelijke beperkingen onderhevig zou zijn. 

Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van onze activiteiten, waarbij wij onze bedrijfsactiviteiten reorganiseren, overdragen, staken of indien wij failliet gaan, kan dit betekenen dat jouw persoonsgegevens aan nieuwe entiteiten of derden worden overgedragen die onze bedrijfsactiviteiten geheel of gedeeltelijk overnemen. Wij zullen in redelijkheid trachten jou op voorhand op de hoogte te stellen van het feit dat wij jouw persoonsgegevens aan deze derden bekendmaken, maar je erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is. 3 

5 Duur van de verwerking 

De beelden die wij maken tijdens reportages, bewaren wij gedurende minstens 5 jaar, na de reportage. Op basis van jouw toestemming en zoals voorzien in onze Algemene Voorwaarden kunnen wij bepaalde beelden daarnaast gebruiken in het kader van ons portfolio. De bewaartermijn van deze beelden is tot aan de intrekking van jouw toestemming. 

Jouw klantengegevens bewaren wij gedurende minstens 10 jaar na het laatste contact dat we hebben gehad. 

Onze boekhouding en facturatie dienen wij minstens 7 jaar te bewaren. 

Alle andere persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de relatie tussen jou en ons. 

6 Jouw rechten 

Met betrekking tot uw persoonsgegevens heb je ook een aantal rechten: 

Recht op toegang en inzage. 

Je hebt recht op inzage tot de persoonsgegevens die wij over jou hebben verzameld. Dit betekent dat je kan opvragen of wij persoonsgegevens over jou verzamelen, welke gegevens dat zijn, waarvoor wij die verwerken en waarom, maar ook met welke categorieën van derden wij deze eventueel delen. Wil je jouw recht van toegang uitoefenen dan dien je bij de aanvraag een bewijs van identiteit te verschaffen zoals een kopie van de voorzijde van je identiteitskaart. Dit kan via een e-mail naar info@leentjes.be. 

Wij beschikken over 30 dagen om jouw vraag te verwerken en te beantwoorden. 

Recht op verbetering, verwijdering en beperking. 

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens die onvolledig, fout, verouderd of ongepast zijn, te laten verwijderen of aanpassen. Hiervoor kan je contact opnemen met ons. Vervolgens passen wij de informatie aan of verwijderen ze deze binnen de wettelijk vastgestelde termijnen. Wij vragen jou daarbij om ook zelf actief wijzigingen in jouw persoonsgegevens te melden zodat we jouw gegevens up-to-date kunnen houden. 

Recht op verzet tegen de verwerking van jouw gegevens voor direct marketing. 

Je hebt het recht om, zonder opgave van reden, je te verzetten tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden. Daarvoor kan je contact opnemen met ons via info@leentjes.be. 

Recht van vrije gegevensoverdracht. 4 

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen. 

Recht van intrekking van de toestemming. 

Voor zover de verwerking gebaseerd is op jouw voorafgaande toestemming, beschik je steeds over het recht om die toestemming in te trekken. Je kan jouw rechten uitoefenen door ons daartoe per e-mail (info@leentjes.be) te contacteren mits bijvoeging van een kopie van de voorzijde van jouw identiteitskaart. 

Automatische beslissingen en profiling. 

De verwerking van jouw persoonsgegevens omvat geen profiling en je zal door ons niet aan geautomatiseerde gegevensverwerking worden onderworpen. 

Recht om klacht in te dienen: 

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: contact@apd-gba.be. 

7 Vragen? 

Heb je vragen over deze Privacyverklaring in het algemeen of de verwerking van jouw persoonsgegevens in het bijzonder? 

Contacteer ons voor meer informatie via info@leentjes.be.